ផ្ទះ > ផលិតផល

ផលិតផល

ក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ប្លាស្ទិកដុងហ្គួនឈៀហ្វៀងត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ ដោយផ្អែកលើការចាប់ផ្តើមក្រុមហ៊ុនបានផ្តោតលើគ្រឿងសង្ហារឹមធំ ៗ គ្រឿងភ្លើងអេឡិចត្រូនិចប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងនិងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀតដើម្បីផ្តល់ផលិតផលនិងគ្រឿងប្លាស្ទិក។